Ökat intresse för efterfrågeflexibilitet men otydligt regelverk försvårar

2018-12-20 15:20

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför varje år en undersökning om vilka hinder som finns för att erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet. Årets undersökning visar på ett ökat intresse för efterfrågeflexibilitet, och att det inte är tekniska hinder som står i vägen för att tjänsterna ska kunna erbjudas.

Undersökningen baseras på enkätsvar från elnätsföretag, elhandelsföretag och energitjänsteföretag. Enligt rapporten bedömer Ei att inget tyder på att elnätsföretagen i nuläget ställer tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt att tillhandahålla tjänster för efterfrågeflexibilitet. Däremot lyfter nätföretagen fram andra hinder. De tre största handlar om bristande intresse och kunskap hos kunder och elnätsföretag, otillräckliga ekonomiska incitament för kunder och elnätsföretag, samt att regelverken i vissa fall uppfattas som begränsande, otydliga eller osäkra.

– Det är en bra och viktig rapport som bekräftar den bild vi har, att intresset finns men för att man ska våga satsa på nya tjänster behöver det bli tydligt vem som får göra vad och hur man kan skapa lönsamhet, säger Maria Sandqvist, kanslichef på Forum för smarta elnät.

För elhandels- och energitjänsteföretagens del handlar hindren främst om otillräckliga regler för mätning, svårigheter att hämta data i realtid och lågt intresse från kunder på grund av för små ekonomiska incitament.